Me and The Mouse Rug

Me and The Mouse Rug


© Joseph Toubes 2016